พุทธา สมชัย. “การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 1 (April 12, 2017): 74–84. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507.