บุญธรรม อนุพันธ์. “เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 8, 2017): 220–231. Accessed May 20, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538.