เนียมคำ สุรเดช. “รำตรวจพลวิรุญจำบัง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 8, 2017): 253–264. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637.