ภู่เพ็ชร์ วิชัย. “เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 8, 2017): 288–298. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744.