ผดุงสุทธิ์ สุพัศชา. “ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 8, 2017): 306–320. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532.