ตัณฑัยย์ บุญศุภภะ. “การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 9, 2017): 15–22. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799.