เทพผา สังเวียน. “แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (July 26, 2017): 1–14. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123.