สังขผล เกรียงศักดิ์, ใจเย็น สนชัย, and วิชัยดิษฐ พูลฉัตร. “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 9, 2017): 55–65. Accessed May 20, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124.