จั่นจุ้ย นภชา. “การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 8, 2017): 159–168. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69660.