สิทธิชัย ว่าที่ ร.ต. ธราธิป. “แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 8, 2017): 204–216. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867.