ตันติวุุฒิไกร สิรินทรา. “แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 8, 2017): 134–143. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499.