ฤกษ์สมโภชน์ สุนัส. “รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 9, 2017): 196–203. Accessed May 19, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364.