ศรีเกรียงทอง ณรงค์, จันทึก ธีระวัฒน์, and ศิริวงศ์ พิทักษ์. “การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (July 26, 2017): 84–105. Accessed May 31, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901.