เจนเขว้า เสวียน, and วงษ์อินทร์ ทองหล่อ. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (July 26, 2017): 200–209. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920.