ไชยพันธ์พงษ์ สุรเจต, and เจนเขว้า เสวียน. “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (July 26, 2017): 191–199. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922.