เพชรสุทธิ อธิพงษ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 8, 2017): 66–80. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598.