ผลสะอาด ธวัชชัย. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 9, 2017): 44–54. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616.