จิตนุพงศ์ วิทยา. “ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (September 1, 2017): 280–287. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959.