1.
ลือชา ธ, นันทเพ็ชร ก, ไกรวาส ก. Happiness at work enhancement for municipality city officers model. AJPU [Internet]. 2018 Jul. 26 [cited 2024 May 26];9(2):134-52. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/131370