1.
จันทร์แจ่มใส ม, จักรกรณ์ ณ, คนทน ศ, หรุ่นเกษม น, บิลไบ ส. THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY. AJPU [Internet]. 2018 Sep. 13 [cited 2024 May 20];9(2):1-13. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138292