1.
นาคลังกา ก, รองทอง ณ, สังฆมาศ ค, โถสุวรรณจินดา ว, โฆษิตพิพัฒน์ อ, วิริยะวิทย์ ณ, จันทร์ควง พ. THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR LADPRAO CANAL COOPERATIVES COMMUNITY FUND. AJPU [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 25];9(2):120-33. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138554