1.
ไกยวรรณ์ ย, โสไกร ป, ผลาพรม ก, ณ วัฒนะประเสริฐ ก, ตามถิ่นไทย พ, มั่งคั่ง ก. MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT. AJPU [Internet]. 2018 Sep. 13 [cited 2024 May 26];9(2):79-90. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198