1.
เนินหาด ช, เหลืองโสมนภา ย, วัฒนะ ช, รองเมือง ด. WOW! SERVICE CONQUER THE GOAL: DEVELOPING PRACTICE GUIDELINES TO SUPPORT AND FACILITATE RESEARCH PRODUCTIVITY AMONG SUPPORTIVE STAFFS AT PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE, CHANTHABURI. AJPU [Internet]. 2019 May 22 [cited 2024 May 29];10(1):339-55. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/162651