1.
จันทร์ควง พ, นาคลังกา ก. A STUDY ON RICE PRODUCTION AND PROCESSING FOR CONSUMPTION IN TAMBOLTHADINDUM AMPHORE CHAIBADARN LOPBURI PROVINCE. AJPU [Internet]. 2019 Apr. 4 [cited 2024 May 27];10(1):238-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/165839