1.
อุดม จ, สัจเดย์ ห, หุตะเจริญ ร. THE DEVELOPMENT LEARNING MODULE FOR SUSTAINABLE STRATEGY AND SUSTAINABILITY CITY PLANNING. AJPU [Internet]. 2019 Oct. 30 [cited 2024 May 22];11(1):67-79. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/207063