1.
ไทรฟัก พ. แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 27];4(1):50-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013