1.
ปานพรหม ม. คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 30];4(1):65-78. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42014