1.
อำนาจกิจเสรี ธ. คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 30];4(1):79-90. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42015