1.
นาเมืองรักษ์ ช, พลอยชุม ส. ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 26];4(1):141-7. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036