1.
กัลปดี ว, ประสิทธิ์ผล ว, ลู่โรจน์เรือง ว. การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 25];4(1):148-5. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037