1.
ต่วนศิริ ส, วรรณเศียร ด. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 19];4(1):159-65. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038