1.
โรจน์รุ่งสัตย์ พ, ฉิมทัต ส, ชุ่มจิตต์ จ, ปัตพี ก. การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 27];4(2):16-27. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044