1.
แสงศรี ส, เรืองฤทธิ์นำชัย น, พิริยะเวชากุล โ, กิตตินรรัตน์ จ. ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 6 [cited 2024 May 26];4(2):36-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063