1.
ขันธิโชติ ส. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 8 [cited 2024 May 25];5(1):45-56. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130