1.
สายนุ้ย ภ, สถาพรวจนา ศ, อินทร์รักษ์ ป. การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 8 [cited 2024 May 25];5(1):108-17. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163