1.
ไทรชมภู บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 29];5(2):1-10. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42177