1.
คลังกรณ์ จ. เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 27];5(2):34-45. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192