1.
อินทรประไพ ส. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 19];5(2):68-81. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198