1.
ขันทะสิทธิ์ ธ, ดอกไธสง บ, ไพรินทร์ บ. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 25];5(2):130-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232