1.
สายสุวรรณ ส, ดอกไธสง บ, ศรีเหรัญ บ. ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 25];5(2):141-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237