1.
สงวนชม ย, อดิวัฒนสิทธิ จ, งามสนิท ส, ศรีเหรัญ บ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 29];5(2):150-6. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241