1.
เรืองเวทยาวงศ์ ร. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 21];5(2):161-74. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245