1.
มุขรักษ์ ท. กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 30];5(2):185-94. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254