1.
ฝ่ายเพีย ว. การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. AJPU [Internet]. 2015 Nov. 9 [cited 2024 May 28];5(2):195-207. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256