1.
ทัพซ้าย น. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 25];6(1):210-2. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307