1.
ไทรชมภู ศ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 26];6(2):9-19. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587