1.
บุญโท ส. การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 26];6(2):20-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588