1.
เสาธงทอง น. ประชาธิปไตยแบบไทย. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 26];6(2):89-95. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589