1.
จันทร์ควง พ. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 19];6(2):116-27. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594