1.
แก้วมณี พส. การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 27];6(2):62-76. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596